Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

o       Provoz ve ŠD je od 6.55 do 7.25 a od 11.10 do 16.00.

o       Žáci docházejí do ŠD ihned po skončení vyučování. Paní učitelky odvádějí žáky do šaten a vychovatelky si je přebírají před budovou základní školy.

o       Při obědě dodržují žáci všechna pravidla společenského chování. Vyhrazené místo v jídelně uchovávají v čistotě a pořádku.Obědy si volí děti s vychovatelkami, odhlašování v době nepřítomnosti si zajišťují rodiče.

o       Děti ukládají své svršky a školní tašky na určená místa. Věci mají řádně označené.

o       Žák bez dovolení neopouští třídu ani budovu ZŠ.

o       Všichni se řídí pokyny vychovatelky, zacházejí se svěřenými věcmi a pomůckami opatrně, dbají na svou bezpečnost.

o       Úmyslné poškození majetku hradí rodiče žáka.

o       Docházka přihlášených žáků je povinná, nepřítomnost je třeba omluvit.

o       Uvolnění dítěte ze ŠD je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, výjimečně telefonicky.

o       Na prostranstvích před školou žák dodržuje čistotu a pořádek, neničí zařízení,
sportovní pomůcky a hračky. V budově školy se žák chová tak, aby neohrozil sebe ani ostatní osoby, zejména dbá na bezpečnost při chůzi po schodech, Žákům se zakazuje lézt po zábradlí na schodišti a vyklánět se z oken. Žáci dbají na udržování pořádku na WC a v šatnách.

o       Žáci jsou průběžně poučováni o podmínkách bezpečnosti v prostorách základní školy i mimo ni.